aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    11.05.2021      -->   ZDE

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 je naše škola pro všechny děti v plném provozu i v celé provozní délce.

Děti se nebudou ani testovat a ani nebudou nosit roušky, respirátory.


Kroužky budou probíhat jen v budově školy: zumba, keramika a hudební kroužek.
Tyto kroužky vedou naši zaměstnanci, naše učitelky. Ostatní kroužky zatím nebudou.


Dále děti budou předávány a vydávány „na prahu“ školy, do odvolání.


I nadále prosíme o předávání informací o karanténě či prodělání Covidu Vás i Vašich dětí.

Helena Zychová, ředitelka školy

                      Čarotýden s klikou

Vážení rodiče a děti,

pokud si chcete zpestřit poslední dubnový týden, tak

můžete prožít Čarotýden s Klikou.

 

V příloze metodický materiál a pracovní listy.

 

Také odkazy na web, kde vše potřebné také najdete.

Děti předškoláci vše prožijí s učitelkami na třídě, ale můžete se

zapojit i Vy z domova.

 • V úterý předškoláci absolvují navíc ve školce venkovní                                                     workshop na sázení bylinek i všeho ostatního.

 • V pátek 30. 4. 2021 v vše bude 10:00hodin zakončeno online divadelním představením pohádky "Winie má trable“, přístup a heslo také v příloze, abyste mohli sledovat i z tepla  domova.

Samozřejmě Vaší fantazii se meze nekladou, můžete si doma udělat i kostýmy, uvařit si nějakou dobrotu či lektvar…atd.

 

Za zpětnou vazbu budeme rádi… masky, výtvory, čarodějnické mňamky ... (foto)….

Odkaz: ZDE -- METODICKÝ MATERIÁL A PRACOVNÍ LISTY

 

Odkaz: ZDE -- ČAROTÝDEN S KLIKOU - POSTUP

Tak přeji Čarotýden.

Helena Zychová, ředitelka školy

INFORMACE PRO RODIČE

Informace o návratu předškoláků a dětí 

vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021

 


Doba provozu školy: 6:30 – 16:30 hod. 

 


Předškoláci, kteří nenastoupí od 12. 4. 2021 se musí řádně omlouvat z výuky!


Organizace tříd: děti budou předem rozděleny do stálých skupin do 15 dětí
Ochrana obličeje: děti nemusejí mít ústa a nos překryty rouškou ani respirátorem
Stravování: bude zajištěno v obvyklém režimu
Testování dětí: bude probíhat 2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)

Pokud někdo bude chodit v jiné dny – individuálně budeme řešit testování i v jiných dnech. 

Zelenečská :
Vstup do školky bude v pondělí a ve čtvrtek (zbylé dny příchod hlavním vchodem) na Zelenečské brankou z boku budovy, kde rodiče dostanou uvnitř ve vchodu třídy Loupežníčci test, kterým podle návodu své dítě otestují (nebo budou splňovat jednu ze tří podmínek a testovat se již
nebudou)*
Negativně testované dítě jde s rodičem k hlavnímu vchodu, kde dítě převezme zaměstnanec školy. Taktéž bude u vchodu dítě po obědě i odpoledne vydáváno rodičům zaměstnancem školy.

Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba

Sadská:
Vstup do školky bude v pondělí a ve čtvrtek (zbylé dny příchod hlavním vchodem) na Sadské brankou na zahradu, kde rodiče dostanou uvnitř ve vchodu do šaten test, kterým podle návodu své dítě otestují (nebo budou splňovat jednu ze tří podmínek a testovat se již nebudou)*
Negativně testované dítě převezme zaměstnanec školy. Taktéž bude u vchodu, ale hlavním, dítě po obědě i odpoledne vydáváno rodičům zaměstnancem škol

Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba


* Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:


a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,


b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo Str. 2 z 10

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkování. 

Předškolák – děti posledního ročníku v mateřské škole, který je povinný


Děti IZS – určené profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání 

 • praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá

 • pedagogičtí pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů

 • příslušníci ozbrojených sil

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ

 • sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA
2021 DO ODVOLÁNÍ -
ODKAZ --> ZDE

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách

ODKAZ --> ZDE

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ochrana dýchacích cest s platností od 12. dubna 2021

---

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Testování žáků ve školách s platností dnem vydání 6. dubna 2021

---

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

OŠETŘOVNÉ:  odkaz např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

*Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

ODKAZY PRO RODIČE: 

Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto mimořádných opatření.


Helena Zychová, ředitelka školy

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis na školní rok 2021/2022 do běžných tříd a do třídy pro děti 2-3leté

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2021 následujícím způsobem:

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče: od 6. 4. 2021 do 4. 5. 2021

VŠE O ZÁPISU DÍTĚTE -- ODKAZ --> ZDE

EP_letak_pro_zakonne_zastupce_na_web.jpg

INFORMACE PRO RODIČE

MÁJOVÁ STEZKA

Milé děti, vážení rodiče, zveme vás na Májovou stezku.

Stezka je tentokrát zaměřená na významné dny v měsíci květnu. Stezka se nemusí projít během jednoho dne, můžete si dělat úkoly den po dni nebo podle datumu.

Na stezce se vydáme například za čarodějnicí, za hasiči, zkusíme si práci archeologa, zahrajeme si nějaké hry, a ještě si můžeme zaskákat panáka.


Až si stezku projdete, zanechte nám, prosím, pod stromem Zážitkovník nějaký obrázek
z vašeho zážitku, jenž vám udělal největší radost.

Přejeme příjemnou zábavu.

��
Vaše paní učitelky


PS: Velmi děkujeme za zanechání krásných kraslic na Vajíčkovníku (viz. Velikonoční stezka).

INFORMACE PRO RODIČE

E – VÝUKA, DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY,

ale naše odkazy a materiály můžou využít i rodiče „nepředškoláků“.

Vážení rodiče,
 

od středy budou na naší E-Výuce připojeny odkazy na naše tři předškolní třídy:
Vodníci, Čerti a Berušky.


Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou).
Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.


Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500:
 

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly na E-Výuce.

 • Děti si pracovní listy a zadané úkoly budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.

 • Vypracované materiály přinesou v deskách po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Tudíž materiály pro práci s dětmi najdete nejenom pod jednotlivými měsíci, ale hlavně na odkazu své třídy. Jelikož předškolní výuka je povinná, je Vaší povinností s dětmi pracovat i při uzavření školky právě přes naši Distanční E-Výuku. Nebude probíhat online, ale zadáváním prací v jednotlivých oblastech pod jednotlivé třídy, kam spadáte.

Paní učitelky vždy na týden připraví to, co byste měli během týdne zvládnout. Jakmile bude navrácena normální výuka, vrátí se do řádného stavu, vezmou děti vše, co dělaly doma s Vámi, svým paním učitelkám ukázat.
Samozřejmě můžete pracovní materiály čerpat i z jednotlivých měsíců. Čím více podnětů, tím lépe.

 

Na E–Výuku přidáme i odkazy na zajímavé stránky na webu, knížky, online výuku…

Vše budeme přidávat průběžně.


Vaše děti budou distanční e-výukou zabaveni, a zároveň bude splněna povinnost v přípravě ke školní docházce, která je považována za velmi důležitou.


Vy sami nejlépe víte, v čem Vaše děti potřebují popostrčit, co by se ještě mohly naučit, aby první třídu bezproblémově zvládly.


Pokud mohu za sebe, vyzvu Vás ještě k obyčejnostem – například využít čas na nácvik-zvládnutí jíst příborem a hlavně správně příbor držet, či zavazování tkaniček, práce s nůžkami – vystřihování, práce s modelínou či těstem, čtení knížek, povídání si o čemkoliv, hraní stolních her, masáží – děti umí ze školky – nechte se navzájem namasírovat, malování kamínků a schování po okolí na vycházce a zároveň hledání nových kamínků atd. …


Držte se, buďte hlavně zdraví, využijte chvil s dětmi k společným aktivitám…
Vaše ředitelka, Zychová Helena

PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU KE STAŽENÍ --> ZDE

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MS - MS Hloubětín 64.PNG
MSZ_PROJEKT.png
MS - Výzva č. 28.PNG
MS - MS Hloubětín 28.PNG
MS - MS Hloubětín 49.PNG

ODKAZ 

NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD šk. 2021/2022

ZŠ HLOUBĚTÍN

ODKAZ NA ZÁPIS

ZDE

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

ZDE

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu škol

je od 1. 9. 2020 přílohou Školního řádu školy.

Celý soubor ke stažení --> ZDE

MS _ O _ 2.PNG
MS _ O _ 3.PNG
MS _ O _1.PNG
Sparťanská školička 2020_2021.PNG
MS - Projekt.PNG

virtuální prohlídka školky

ChvalskyZamek.PNG

PLATEBNÍ INFORMACE

2020/2021

Platby 2020-2021.png

ŠKOLNÍ ROZVRH MŠ

2020/2021

Organizace_Å¡k._roku_2020-2021.PNG

KLUB RODIČŮ

2020/2021

MSZ - Klub rodičů.PNG

KLUB RODIČŮ LOUPEŽNÍČCI

2020/2021

MSZ - Klub rodičů - Loupežničci.PNG

ŠKOLKA BEZ VŠÍ

"KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_web.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_.png
NÁVŠTĚVNOST

INFORMACE PRO RODIČE 

MS - Covid aktuálně.PNG

INFORMACE PRO RODIČE

MS - Fond Sidus.PNG

SDĚLENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9  nabízí  orientační posouzení školní zralosti v mateřských školách psychologem (nejedná se o psychologické vyšetření), po kterém následuje krátká konzultace o výsledcích, případně možnost objednat se ke komplexnímu vyšetření do PPP.

Orientační posouzení je bezplatné a proběhne dne 9. 2. 2021 - úterý v dopoledních hodinách v prostorách MŠ Zelenečská 500 a 10. 2. 2021 na odloučeném pracovišti Sadská 530.

 

Informace o výsledcích získáte osobně přímo v PPP Vysočany  nebo telefonicky. Vždy se domluvte o způsobu předání informací s paní Königovou na tel. 703308848. V letošním roce nemohou konzultace proběhnout v prostorách školy.

Pokud obdržíte od nás do konce tohoto týdne obálku při ranním scházení s doporučení k posouzení školní zralosti, budeme rádi, že ji vyplněnou odevzdáte do vyšetření zpět (bez Vašeho písemného souhlasu nelze vyšetření provést). Pokud obálku nedostanete, tak si myslíme, že odklad školní docházky Vašeho dítěte je zcela zbytečný a Vaše dítě je zcela připraveno na školu. Nicméně pokud přesto o vyšetření a posouzení školní zralosti  stojíte, domluvte se s paní Königovou osobně na tel. čísle uvedeném výše.

 

Helena Zychová, ředitelka školy, 2.2.2021

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, 

prosíme o platby Klubu rodičů na druhé pololetí.

Týká se rodičů, kteří neplatili celou částku na celý rok.

Děkujeme za součinnost.

kalendář akcí